Lord Jesus Christ, Sacred of Jesus. Buligi ako sa akn plano skn kabuh

Lord Jesus Christ, Sacred of Jesus. Buligi ako sa akn plano skn kabuhi. buligi ako skn trabaho nga mahuguran ako kag matapos ko akon naubra nga website nga daan. Buligi ako nga maging succesfull ang website ko nga gna ubra. Paisuga ako kg pabaskuga sa adlaw adlaw ko nga kabuhi dri sa kalibutan. ikaw na bahala skn kg skn mga palangga, tagae kmi sang malawig nga kabuhi, ipalayo kami sa mga masakit kg kadisgraciahan. buligi ako nga mauntat kna akn sigarilyo. buligi ako, buligi ako, buligi ako Sacred of Jesus. Thank you sa tanan tanan nga grasya nga gna hatag kg gna bulig. Madamo gd nga salamat.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Prayers for Prosperity.