To help Victoria of her problem now

by Reynaldo
(Cebu City,Cebu,Philippines)

Among langitnog amahan ania ako karon nagasangpit dha kanimo nga cya nangyo ug kasulbaran sa iyang problima karo nga niabot.Mangayo ako sa imong spiritohanon nga bindesyon o pagpanga moyo dha kanimo karon nga may kasulbaran ang iyang problima kay cya nag.inusara sa pag pas.an wala cyay kasumbungan ug madangpan kon dili ikaw ra uban sa dakong pagsalig dha kanimo....Amen

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Sacred Heart of Jesus.